Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2021
Σχολή Ανθυποπυραγών (Πολίτες) (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 18.529
Σχολή Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 18.199
Σχολή Πυροσβεστών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 17.204