Αναζήτηση Σχολής

Σχολή Ίδρυμα Βάση 2022
Σχολή Ανθυποπυραγών (Πολίτες) (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 18.350
Σχολή Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 17.860
Σχολή Ανθυποπυραγών (Πολίτες) (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 17.730
Σχολή Πυροσβεστών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 16.600
Σχολή Πυροσβεστών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 16.560
Σχολή Πυροσβεστών (Αθήνα) Πυροσβεστική Ακαδημία 11.120